வெண்பா வடித்திட ஆசைதான்..

செம்மொழி யாம் ஈன்ற சீர்மிகு
எம்பெருமா னவன் புகழ்பாட எம்மொழி
யாவை யும்விட வானளவுயுர்ந்த தமிழில்
வெண்பா வடிக்கலாம் வா !!

உனக்கொன்று எனக்கொன்று இல்லைத்
தமிழ்யாவருக்கும் தாயே அவளே எனக்கூறும்
அழகு முத்தமி ழிலினி நாளொரு
வெண்பா வடிக்கலாம் வா !!

அவனின்றி அசைந்திடு மோருயிர் புவியில்
அவனியும் அவனே அன்றி வேறெது
கண்ணன் திருவடியை வேண்டி தினமொரு
வெண்பா வடிக்கலாம் வா !!

விதைத்த தொன்றும் நெற்க்கதி ரல்ல‌
முளைத்த தூவும் அணுக்கதி ரன்றோ
முடிவெடு தோழா நல்விதை உழுதிட‌
அடியேனி நாசை இது !!

This entry was posted in பொது. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *